Dưới đầu đề "Chủ nghĩa xã hội - hoài bão của nhân dân Việt Nam," báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày 14/1 đăng bài khẳng định Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là mốc son đặc biệt trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài báo nhấn mạnh trong hơn 80 năm hoạt động, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành nhiều kỳ đại hội. Tuy nhiên, Đại hội lần thứ XI được dư luận đặc biệt quan tâm vì đây là mốc son đặc biệt trên con đường phát triển xã hội Việt Nam.

Đại hội sẽ thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và những văn kiện quan trọng khác nhằm xây dựng một nước công nghiệp hiện đại.

Cương lĩnh trình Đại hội nêu rõ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đáp ứng hoài bão và nguyện vọng của toàn dân nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, có nền kinh tế phát triển cao, lực lượng lao động tiên tiến, văn hóa tiến bộ.

Đại hội cũng sẽ thông qua nhiệm vụ chiến lược cụ thể là đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân 7-8%/năm trong giai đoạn 2011-2020. Dư luận quốc tế dành sự quan tâm lớn đối với Đại hội với hơn 40 đảng cộng sản và đảng công nhân thế giới đã gửi điện mừng.

Ông Xécgây Aphônhin, cựu phóng viên hãng thông tấn Liên Xô TASS, một người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam, nói: “Chúng tôi, những người bạn của Việt Nam, luôn theo dõi và chờ đợi sự thành công của Đại hội XI."

Ông hy vọng Đại hội lần này sẽ mở ra một trang sử mới cho cách mạng Việt Nam, sẽ tổng kết lý luận và thực tiễn xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và đề ra những nhiệm vụ cụ thể để phát triển kinh tế-xã hội cho Việt Nam những năm tiếp theo.

Ông khẳng định dưới sự lãnh đạo năng động, sáng suốt, dày dạn kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành một nước dân chủ và phồn vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)