Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thiết thực kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2015), ngày 3/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học Nhà nước "Đại thắng mùa Xuân 1975: Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình."

Hơn 110 tham luận được gửi đến hội thảo khẳng định Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, độc lập, tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam; thắng lợi của ý chí và quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; của khát vọng được sống trong độc lập, tự do và hòa bình từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam; thắng lợi của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh của thời đại.

Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân Việt Nam đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới có quy mô lớn nhất, dài ngày và ác liệt nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Chiến công oanh liệt này còn là sự toàn thắng của ý chí "Không có gì quý hơn độc lập tự do," khát vọng cháy bỏng về nền độc lập, thống nhất, hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là thành quả vĩ đại về sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Sức mạnh đoàn kết dân tộc đó được hun đúc qua suốt chiều dài lịch sử nhưng đã được nâng lên một tầm cao mới trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Thành quả vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đại thắng mùa Xuân 1975 còn thể hiện ở sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam với tinh thần bất khuất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ miền Nam trên tiền tuyến lớn và sự chi viện hết lòng của hậu phương lớn miền Bắc với tinh thần “Vì miền Nam ruột thịt."

Mặc dù kẻ địch luôn tìm trăm phương nghìn kế để chia rẽ Bắc-Nam hòng cô lập cách mạng miền Nam, nhưng Bắc-Nam luôn là một nhà. Cả miền Bắc ngày đêm hướng về miền Nam, dốc hết sức người, sức của cho công cuộc giải phóng miền Nam. Cả miền Nam ngày đêm hướng về miền Bắc - nơi đầu não của cách mạng và kháng chiến.

Theo tham luận phát biểu tại hội thảo của ông Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, từ thực tế sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam nói chung, thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước cho miền Nam nói riêng, chỉ tính riêng từ năm 1965-1975, thành phố Hà Nội đã tiến hành 29 đợt tuyển quân với 262.972 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, đồng thời trực tiếp huấn luyện 119 tiểu đoàn tăng cường cho các chiến trường, động viên 8,9 vạn thanh niên, quân dự bị bổ sung cho các quân binh chủng và trực tiếp chi viện cho các chiến trường.

Hàng vạn thanh niên xung phong, hàng nghìn gia đình có 2-3 con đi bộ đội, nhiều gia đình có con trai độc nhất cũng xung phong tình nguyện nhập ngũ. Ngoài ra, Hà Nội còn là nơi tập kết và trung chuyển hàng hóa từ miền Bắc vào Nam.

Nhấn mạnh đến vai trò của các phong trào thi đua ái quốc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tiến sỹ Lê Đức Hoàng - Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) chia sẻ các phong trào thi đua đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, góp phần bồi dưỡng và củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, bồi dưỡng, tăng cường tinh thần đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu đánh thắng giặc Mỹ xuân lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Thông qua các phong trào thi đua ấy, tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân tăng lên gấp bội; kêu gọi mọi người cống hiến tối đa tài năng, trí tuệ và sức lực cho cách mạng, sẵn sàng dẹp tình riêng, chịu dựng gian khổ, hy sinh cho mục tiêu độc lập, tự do của Tổ quốc; không quản ngại gian nan trên chiến trường nóng bỏng, kiên cường nắm chắc "tay búa, tay súng," "tay cày, tay súng," "tay bút, tay súng" ở hậu phương; tạo nên khí thế "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/mà lòng phơi phới dậy tương lai." Nơi nào có giặc là nơi ấy có người đánh giặc, mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi xóm làng là một pháo đài.

Ý chí thống nhất không gì lay chuyển được

Với tham luận "Đại thắng mùa Xuân 1975 sự kiện khẳng định ý chí thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh" gửi đến hội thảo, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, khẳng định ý chí thống nhất đất nước không có gì lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam, được hun đúc bởi truyền thống chống ngoại xâm qua lịch sử ngàn năm của dân tộc.

Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, tiêu biểu cho ý chí, quyết tâm cao độ đó và cũng là linh hồn của cuộc kháng chiến chính là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố cơ bản nhất, quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, nắm vững chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tầm cao trí tuệ, Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá đúng tình hình, chỗ mạnh chỗ yếu của đế quốc Mỹ, định ra đường lối chiến lược xuyên suốt sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với hai giai đoạn: “đánh cho Mỹ cút” tiến tới “đánh cho ngụy nhào;" đồng thời đề ra sách lược cách mạng thích ứng với từng giai đoạn của cuộc kháng chiến.

Đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng đó của Đảng không những rất phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam mà còn phù hợp với tình hình thế giới trong thời kỳ này.

Tiêu biểu cho ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình cháy bỏng, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh ngoan cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Chính lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu quả cảm đã tạo nên sức mạnh chính trị-tinh thần vô cùng lớn của quân và dân Việt Nam - nguồn sức mạnh tuyệt đối của Việt Nam so với địch. Tiêu biểu cho ý chí đó tinh thần và quyết tâm cao độ đó, đồng thời cũng là linh hồn của cuộc kháng chiến chính là Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh với đường lối đúng đắn, cách mạng Việt Nam đã kết hợp được sức mạnh chiến đấu của tiền tuyến lớn với tiềm lực của hậu phương lớn, đã động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân, toàn quân vào cuộc kháng chiến. Đã kết tinh, tổng hợp và phát triển lên một trình độ mới những phẩm chất cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đối với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn-Gia Định, Đại thắng mùa Xuân không chỉ là ngày 30/4/1975 mà đó là một quá trình nâng cao thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân; là kết tinh sức mạnh dời non lấp biển của nhân dân xả thân vì độc lập dân tộc, với ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình mãnh liệt.

Tại hội thảo, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà - Viện Lịch sử Đảng, đã phân tích và đánh giá tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (khóa 3), tạo bước chuyển quan trọng về chiến lược chuẩn bị cho Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà khẳng định toàn bộ Nghị quyết toát lên tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hai miền Nam, Bắc chiến đấu vì hòa bình, thống nhất đất nước. Do hiểu rõ bản chất gây chiến, xâm lược, ngoan cố của đế quốc Mỹ và nhận thức rõ hành động của chính quyền, quân đội Sài Gòn được đế quốc Mỹ tiếp sức, Nghị quyết đã khẳng định: con đường cách mạng miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình huống nào cũng phải nắm vững thời cơ, đường lối chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam tới thắng lợi cuối cùng.

Khẳng định hòa bình và thống nhất là khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam, bà Thân Thị Thư - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng khát vọng hòa bình đó không chỉ là của các chiến sỹ, mà còn là ước vọng của những người mẹ, người chị, người em - họ cũng là những người phải chịu hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến.

Có nỗi đau nào hơn khi mà chín người con của Mẹ Thư ra trận, vậy mà người cuối cùng còn lại đã nằm xuống trên đường phố Sài Gòn vào sáng 30/4/1975 lịch sử. Đối với Mẹ, khi được khóc, nước mắt còn rơi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn lúc phải nuốt nước mắt vào tận sâu thẳm trái tim mình. Và có lẽ, cũng chỉ có tại vùng đất này, mới có những Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa là liệt sỹ, vừa là con của một Mẹ Việt Nam Anh hùng khác.

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 trong thời đại mới


Tại hội thảo, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã nhấn mạnh mặt trận tư tưởng đã góp phần tạo nên sức mạnh chiến thắng của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là dịp để chúng ta ôn lại những thành tựu và kinh nghiệm trên mặt trận tư tưởng để vận dụng vào thực tiễn công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hôm nay.

Thấm nhuần tư tưởng quan điểm: công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng chính trị, tinh thần của chế độ ta, tuyên tuyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh đến việc vận dụng bài học kinh nghiệm về xây dựng ý chí thống nhất Tổ quốc trong chiến lược quốc phòng Việt Nam hiện nay, Trung tướng-tiến sỹ Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), cho rằng xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân," lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một trong những vấn đề cốt lõi của xây dựng, phát huy ý chí thống nhất Tổ quốc là xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân," làm nền tảng phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng “thế trận lòng dân” tập trung vào củng cố mối quan hệ, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm cho dân tin, dân yêu,.... Đảng, Nhà nước phải có những chủ trương, chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chính sách an sinh xã hội; phát huy dân chủ, thực hiện xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm là nhân tố quan trọng tạo nên bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đối với thế hệ trẻ, nhất là tuổi trẻ trong lực lượng quân đội nhân dân, đại tá-tiến sỹ Phạm Danh Quý - Văn phòng Bộ Quốc Phòng, cho rằng khát vọng giải phóng dân tộc, giành tự do độc lập với mẫu hình “người chiến sỹ cách mạng trong kháng chiến," “người chiến sỹ anh hùng trên mặt trận chống ngoại xâm” trước kia, nay cần được xây dựng bằng lý tưởng, hoài bão, quyết tâm “giữ vững độc lập dân tộc," “phấn đấu nâng cao trình độ, học vấn, nghề nghiệp chuyên môn cao," “thành đạt”, vượt khó trong học tập, lao động, xung kích vào khoa học - công nghệ mũi nhọn, làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương đất nước.

Kế thừa thành quả của Đại thắng mùa Xuân 1975, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực xây dựng, bảo vệ, phát triển xứng danh thành phố mang tên Bác - thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Từ kinh nghiệm quý báu trong chiến tranh cách mạng “phát huy sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại,” Thành phố đã huy động mọi nguồn lực vật chất và tinh thần để giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Tổ quốc, biên giới, biển đảo; tiếp tục xây dựng “thế trận lòng dân,” gắn chặt “thế trận quốc phòng toàn dân” và “thế trận an ninh nhân dân” tiến hành đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình," “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, xây dựng và bảo vệ thành phố ổn định và phát triển bền vững.

Đặc biệt là tấm lòng nhân hậu, khoan dung, chí nhân và yêu chuộng hòa bình của dân tộc và con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế./.