Dang Cong san Trung Quoc dat muc tieu ve thiet lap che do phap quy hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tân Hoa Xã đưa tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPCCC) ngày 25/6 đã ban hành “Ý kiến về việc tăng cường xây dựng chế độ pháp quy trong Đảng,” trong đó đặt ra mục tiêu sẽ thiết lập một hệ thống chế độ pháp quy “tương đối hoàn thiện” vào thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vào năm 2021.

Theo CPCCC, tăng cường xây dựng chế độ pháp quy trong Đảng là yêu cầu tất yếu của chính sách “trị Đảng nghiêm minh toàn diện” và “trị Đảng” dựa trên quy định.

Đây cũng là nội dung thiết yếu trong chiến lược xây dựng hệ thống chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là sự đảm bảo quan trọng đối với chủ trương thúc đẩy hiện đại hoá năng lực điều hành đất nước, và là yếu tố then chốt đối với sự lãnh đạo trường kỳ của CPC và sự ổn định lâu dài của Trung Quốc.

Mục tiêu lớn nhất được CPCCC đặt ra trong văn bản nêu trên là tới năm 2021, CPC sẽ thiết lập một hệ thống chế độ pháp quy trong Đảng “tương đối hoàn thiện,” một hệ thống thực thi chế độ pháp quy trong Đảng có hiệu quả cao và một hệ thống đảm bảo xây dựng chế độ pháp quy trong Đảng vững mạnh.

Bên cạnh đó, năng lực và trình độ “quản Đảng và trị Đảng” dựa trên hệ thống pháp quy trong Đảng của CPC cũng sẽ được nâng cao rõ rệt.

Hệ thống chế độ pháp quy trong Đảng cần phải dựa trên Điều lệ Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống thống này gồm 4 trụ cột chính là: Các quy định về chế độ tổ chức của Đảng, các quy định về chế độ lãnh đạo của Đảng, các quy định về chế độ xây dựng Đảng, và các quy định về chế độ đảm bảo công tác giám sát trong Đảng.

Về mục tiêu cụ thể, hoàn thiện các quy định về chế độ tổ chức của Đảng nhằm tiêu chuẩn hoá công tác thiết lập và trách nhiệm của tổ chức Đảng các cấp; hoàn thiện các quy định về chế độ lãnh đạo của Đảng nhằm tăng cường và nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi lĩnh vực, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; hoàn thiện các quy định về chế độ xây dựng Đảng nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng tác phong và đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, đi sâu cải cách chế độ, nâng cao năng lực đổi mới, sức cuốn hút và tính chiến đấu của Đảng; hoàn thiện các quy định về chế độ đảm bảo công tác giám sát trong Đảng là tiêu chuẩn hóa công tác tổ chức, hoạt động của Đảng cũng như hoạt động giám sát, kiểm tra, thưởng phạt và bảo vệ đối với hành động của các Đảng viên nhằm đảm bảo thực hiện tốt những quyền lực được Đảng và nhân dân giao phó.

[Đảng Cộng sản Trung Quốc siết chặt giám sát và kiểm tra nội bộ]

Để đảm bảo công tác xây dựng chế độ pháp quy trong Đảng được thực hiện một cách thông suốt và hiệu quả, cơ quan lãnh đạo các cấp và cán bộ lãnh đạo Đảng phải gương mẫu đi đầu trong công tác học tập, chấp hành và áp dụng các quy định của Đảng.

CPC cũng sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền và phổ biến về hệ thống pháp quy trong Đảng, tăng cường các hoạt động giám sát và kiểm tra đối với tình hình thực thi chế độ pháp quy trong Đảng. Những người vi phạm hoặc phá hoại chế độ pháp quy trong Đảng sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Bên cạnh đó, các tỉnh ủy, khu ủy và thành ủy căn cứ vào yêu cầu công tác sẽ thiết lập các cơ quan công tác pháp quy trong Đảng để đảm trách nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, xét duyệt các văn bản, giải quyết hồ sơ, đôn đốc và chỉ đạo các hoạt động liên quan công tác xây dựng chế độ pháp quy trong Đảng, đồng thời đảm nhiệm chức trách cố vấn pháp luật và lập pháp cho lãnh đạo Đảng ủy./.
(TTXVN/Vietnam+)