Dang uy Khoi cac co quan TW nang cao hieu qua cong tac tuyen giao hinh anh 1Một buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 22/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị xác định công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2018 tập trung tham mưu với cấp ủy các cấp tích cực triển khai việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung, giải pháp về công tác tư tưởng, tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Khối tập trung nghiên cứu tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo, với phương châm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp về công tác tuyên giáo, hướng về cơ sở.

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và hướng dẫn triển khai, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ các cấp; tham mưu định hướng tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Công tác nghiên cứu dư luận xã hội được tăng cường, dự báo tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu, kịp thời xử lý các vấn đề nhạy cảm.

Các Đảng ủy trực thuộc Khối đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn bảo đảm, tâm huyết, trách nhiệm với công việc...

Năm 2017, Ban Tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, tuyên truyền, công tác khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, hoạt động báo cáo viên, nghiên cứu dư luận xã hội, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối và truyền thống ngành.

Công tác tư tưởng và dư luận xã hội được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện, tăng cường định hướng dư luận và tư tưởng thông qua các hoạt động chuyên đề.

Chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp ngày càng được nâng lên; ý thức, trách nhiệm, kỹ năng hoạt động báo cáo viên tiếp tục được cải thiện. Công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, công tác khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ủy Khối được các cấp ủy quan tâm, thực hiện.

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được các cấp ủy quan tâm triển khai sâu rộng, thường xuyên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo được chú trọng./.
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)