Đồng chí Võ Chí Công. (Nguồn: TTXVN)

Ban bí thư Trung ương Đảng khóa V (1982-1986)

1. LÊ DUẨN

2. LÊ ĐỨC THỌ

3. VÕ CHÍ CÔNG

4. NGUYỄN ĐỨC TÂM

5. NGUYỄN LAM

6. LÊ QUANG ĐẠO

7. HOÀNG TÙNG

8. NGUYỄN THANH BÌNH

9. TRẦN KIÊN

10. TRẦN XUÂN BÁCH

11. NGUYỄN VĂN LINH
(bổ sung từ tháng 6-1986)