Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. (Nguồn Tư liệu TTXVN)

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (1935-1951)

Các Tổng Bí thư

1. LÊ HỒNG PHONG (tháng 3-1935 - giữa năm 1936)

2. HÀ HUY TẬP (giữa năm 1936 – tháng 3-1938)

3. NGUYỄN VĂN CỪ ( tháng 3-1938 – tháng 1-1940)

4. TRƯỜNG CHINH (tháng 10-1940 – tháng 5-1941 là Quyền Tổng Bí thư và từ tháng 5-1941 là Tổng Bí thư)

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương

Ủy viên chính thức

1. LÊ HỒNG PHONG

2. HÀ HUY TẬP

3. NGUYỄN VĂN CỪ

4. TRƯỜNG CHINH

5. ĐINH THANH

6. HOÀNG VĂN THỤ

7. HOÀNG VĂN NỌN

8. NGUYỄN VĂN DỰT

9. NGUYỄN CHÍ BIỂU

10. VÕ NGUYÊN HIẾN

11. THẦU XỈ
(người Lào)

12. NGÔ TUÂN

13. NGUYỄN ÁI QUỐC

14. LÊ DUẨN

15. PHAN ĐĂNG LƯU

16. VÕ VĂN TẦN

17. NGUYỄN THỊ MINH KHAI

18. PHÙNG CHÍ KIÊN

19. HOÀNG QUỐC VIỆT

20. NGUYỄN CHÍ THANH

21. HOÀNG VĂN HOAN

22. CHU VĂN TẤN

23. VŨ ANH

24. VÕ NGUYÊN GIÁP

Ủy viên dự khuyết

1. PHẠM VĂN ĐỒNG

2. LÊ ĐỨC THỌ
(chính thức từ tháng 8-1945)

3. NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (chính thức từ tháng 8-1945)

4. LÊ VĂN LƯƠNG

5. TRẦN ĐĂNG NINH