Đồng chí Nguyễn Văn Linh. (Nguồn: TTXVN)

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI

Ủy viên chính thức

1. NGUYỄN VĂN LINH

2. PHẠM HÙNG

3. VÕ CHÍ CÔNG

4. ĐỖ MƯỜI

5. VÕ VĂN KIỆT

6. LÊ ĐỨC ANH

7. NGUYỄN ĐỨC TÂM

8. NGUYỄN CƠ THẠCH

9. ĐỒNG SỸ NGUYÊN

10. TRẦN XUÂN BÁCH

11. NGUYỄN THANH BÌNH

12. ĐOÀN KHUÊ

13. MAI CHÍ THỌ

Ủy viên dự khuyết

ĐÀO DUY TÙNG (chính thức từ tháng 5-1988)