Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Yêu cầu trên là một trong những nội dung tại Công văn số 412/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền cần chú ý việc động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Cũng tại công văn trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chủ trì, xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Thanh tra Chính phủ chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử./.