Day manh viec hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh hinh anh 1Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  năm 2014 với các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ Di chúc lịch sử của Bác luôn là nguồn sức mạnh dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực nhằm thực hiện lời dạy của Người về xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần cho xã hội.

Xác định đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, hơn 3 năm qua, các cấp, các ngành trong cả nước, đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, các cấp, các ngành chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị; ở nhiều nơi, ban thường vụ cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo một cách cụ thể, sát với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, tích cực kiểm tra, đôn đốc, từng bước tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được đẩy mạnh, đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và từng cấp, từng ngành. Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Nhiều đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào chương trình công tác hằng năm, xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng đưa vào sinh hoạt chi bộ; tổ chức hội thảo, phát hành sổ tay văn hóa của cơ quan, đơn vị, gắn với những chuẩn mực đạo đức, để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Đồng thời, rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và kiểm điểm việc thực hiện các chuẩn mực này trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, duy trì thành nền nếp. Có nơi đưa một số chuẩn mực đạo đức vào các quy ước, hương ước để vận động nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những vụ việc khiếu kiện kéo dài, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo khắc phục. Bước đầu đã có những nơi giải quyết dứt điểm được một số vụ việc tồn đọng kéo dài, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị được thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Qua thực hiện, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng. Việc thực hiện tốt Chỉ thị đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Những thành tựu đạt được trong những năm tiến hành Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã khẳng định sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn Đảng, toàn dân. Đó là công việc lâu dài để xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần cho xã hội, đồng thời là giải pháp quan trọng khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hiện nay, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, rèn luyện ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Từ thực tiễn và kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Di huấn của Người, cùng với nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ giáo dục đạo đức, chống suy thoái về đạo đức, lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi người, mỗi vị trí, mỗi cương vị công tác.

 

Đặc biệt, cần kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với giải quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); kết hợp xây và chống, thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hành đạo đức./.

Sơn Bách (TTXVN/Vietnam+)