facebook

90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 3/2/1930. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử, đưa dân tộc làm nên kỳ tích cách mạng Tháng Tám 1945.

Từ 1945-1975, Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, khẳng định sự nhạy bén tư duy và tài thao lược trong chỉ đạo chiến tranh.

Sau khi Tổ quốc thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện đổi mới toàn diện đất nước.

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong cách mạng dân tộc.

1930

Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng, Trung Quốc (14 - 31/10/1930), quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hội nghị bầu ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng do đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư.

hội nghị lần thứ nhất

1935

Diễn ra từ ngày 27-31/3/1935, tại Macau-Trung Quốc, với sự tham gia của 13 đại biểu thuộc các đảng bộ trong nước và tổ chức của Đảng hoạt động ở nước ngoài, do đồng chí Hà Huy Tập chủ trì.

Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

đại hội I

1951

Họp tại xã Vĩnh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (11-19/2/1951).

Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư.

đại hội II

1960

Diễn ra từ ngày 5-10/9/1960 tại Hà Nội. Có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước.

Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

đại hội III

1976

Diễn ra từ ngày 14-20/12/1976, tại Hà Nội. Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua điều lệ mới của Đảng. Đại hội đặt lại chức Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất.

Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư.

đại hội IV

1982

Diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 116 ủy viên chính thức, 36 ủy viên dự khuyết.

Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại giữ chức vụ Tổng bí thư.

đại hội V

1986

Diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương được bầu mới gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết.

Ban bí thư gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư.

đại hội VI

1991

Diễn ra từ ngày 24-27/6/1991 tại Hà Nội.

Dự đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho trên 2 triệu đảng viên trong cả nước.

Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí, Ban bí thư gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư.

đại hội VII

1996

Diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho 2.130.000 đảng viên trong cả nước.

Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư.

đại hội VIII

2001

Diễn ra từ ngày 19-22/4/2001 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.168 đại biểu thay mặt cho 2.479.719 đảng viên trong cả nước.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 150 ủy viên, Bộ Chính trị 15 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

đại hội IX

2006

Diễn ra từ ngày 18-25/4/2006 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1176 đại biểu thay mặt cho 3,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 160 ủy viên chính thức, 21 dự khuyết. Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư.

đại hội X

2011

Diễn ra từ ngày 11/1/2011 đến ngày 19/1/2011, tại thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho trên 3,6 triệu đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư.

đại hội XI

2016

Diễn ra từ ngày 20/1-28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên toàn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư.

đại hội XII
Cương lĩnh
Đổi mới
Thành tựu giáo dục
Biểu đồ tăng trưởng Các năm của quá trình đổi mới

Qua 90 năm dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ