Tại Dự thảo Luật Việc làm đang được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng và lấy ý kiến, Bộ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đồng thời bổ sung chế độ hỗ trợ duy trì việc làm dành cho người sử dụng lao động.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp hiện hành, chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc chỉ dành cho người lao động có giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên và chủ sử dụng lao động ở những đơn vị có sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Để đảm bảo quyền lợi người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất mở rộng thêm đối tượng được tham gia bảo hiểm việc làm gồm lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, cũng liên quan tới chính sách bảo hiểm việc làm, hiện nay chỉ có hỗ trợ cho người lao động sau khi thất nghiệp mà chưa có phương cách hỗ trợ phòng chống mất việc làm cho người lao động.

Do đó, tại Dự thảo Luật Việc làm, người sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo lại cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình.

Ngoài ra, người sử dụng lao động vay tiền từ các tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng để trả tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề thì được hỗ trợ lãi suất tiền vay.

Chủ sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ khi gặp khó khăn nếu đáp ứng đủ ba điều kiện: Tham gia và đóng đủ bảo hiểm việc làm cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm việc làm tại đơn vị từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; đã sử dụng hết các nguồn tài chính để thanh toán tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm y tế, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động; có phương án duy trì việc làm cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Bên cạnh Bộ luật Lao động, Luật Việc làm nhằm cụ thể hơn các mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động. Dự kiến, Luật Việc làm sẽ được hoàn thiện trình Quốc hội khóa XIII xem xét, thông qua trong năm 2013 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo Dự thảo Luật Việc làm./.