Trẻ em tại Diễn đàn trẻ em quốc gia nói về phòng chống tình trạng tảo hôn và lao động trẻ em. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Đối với những trường hợp trẻ em có nguy cơ đang bị tổn hại nghiêm trọng hoặc môi trường sống của trẻ có nguy cơ cao tiếp tục bị tổn hại đến trẻ em, trong vòng 12 tiếng kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cán bộ văn hóa-xã hội cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phải xem xét, quyết định áp dụng biện pháp tách tạm thời trẻ em bị xâm hại và gửi trẻ đến nơi chăm sóc thay thế an toàn.

Đây là một trong những nội dung của dự thảo Thông tư quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến hoàn thiện.

Can thiệp ngay khi có thông tin trẻ bị xâm hại

Theo dự thảo, mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo, tố giác, phát hiện trường hợp trẻ em có nguy cơ bị tổn hại và tình trạng bị xâm hại, bóc lột, bạo lực, sao nhãng của trẻ em cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý thông tin.

Cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội, công an, công chức văn hóa-xã hội cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc nơi trẻ em có nguy cơ hoặc bị xâm hại, bóc lột, bạo lực, sao nhãng có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hoặc thông tin về đường dây nóng miễn phí 18001567 của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Trong thời hạn một ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin, công chức Lao động-Thương binh và Xã hội cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cán bộ tại địa phương thực hiện việc đánh giá nguy cơ sơ bộ làm cơ sở đưa ra nhận định về tình trạng hiện thời của trẻ em để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có biện pháp can thiệp kịp thời.

Quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại thực hiện theo các bước: Tiếp nhận, kiểm tra thông tin và đánh giá nguy cơ sơ bộ về tình trạng trẻ em bị xâm hại, thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em khẩn cấp nếu trẻ em đang bị xâm hại; thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ; xây dựng và thông qua kế hoạch can thiệp, trợ giúp; thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp; rà soát, đánh giá nguy cơ sau can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại.

Kế hoạch can thiệp khẩn cấp

Trong trường hợp kết quả đánh giá nguy cơ sơ bộ có trẻ em đang bị tổn hại nghiêm trọng hoặc môi trường sống của trẻ có nguy cơ cao tiếp tục bị tổn hại cần phải xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em bị xâm hại.

Theo dự thảo, trong vòng 12 tiếng kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cán bộ văn hóa-xã hội cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phải xem xét, quyết định áp dụng biện pháp tách tạm thời trẻ em bị xâm hại và gửi trẻ đến nơi chăm sóc thay thế an toàn. Trong thời hạn không quá 7 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải ra quyết định áp dụng biện pháp tách tạm thời trẻ em bị xâm hại.

Quyết định tách tạm thời trẻ em bị xâm hại có hiệu lực ngay sau khi ký và được gửi cho cha đẻ hoặc mẹ đẻ, hoặc người chăm sóc trực tiếp có hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột, sao nhãng trẻ và công chức văn hóa-xã hội cấp xã.

Việc tách trẻ em đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội cấp huyện hoặc cấp tỉnh được áp dụng theo khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Dự thảo nêu rõ việc can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại dựa trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em, kịp thời, phù hợp, an toàn cho trẻ em. Thực hiện can thiệp, trợ giúp liên tục, thân thiện trong cung cấp dịch vụ, bảo đảm bí mật về thông tin liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật./.