Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin-Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2012 sẽ diễn ra trong hai ngày 26-27/6 tại Hà Nội.

Vietnam ICT Summit 2012 có chủ đề "công nghệ thông tin - Hạ tầng của hạ tầng quốc gia," hướng đến mục tiêu thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống hạ tầng quốc gia bằng công nghệ thông tin theo chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 13, Ban chấp hành  Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Vietnam ICT Summit 2012 cũng là diễn đàn chia sẻ, tập hợp trí tuệ xã hội, góp phần triển khai thành công Chương trình hành động của Chính phủ ban hành ngày 6/8/2012 nhằm thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng; làm rõ vị trí, vai trò và cách thức phát huy công nghệ thông tin trong đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin-Truyền thông Việt Nam 2012 tập trung vào các vấn đề bức xúc hiện nay trong hệ thống hạ tầng mà công nghệ thông tin có thể giúp giải quyết, đồng thời thảo luận về chiến lược, các giải pháp để hiện đại hóa hệ thống hạ tầng theo xu thế của thế giới là xây dựng hạ tầng thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông.

Diễn đàn có bốn cuộc tọa đàm chuyên đề như giảm tắc nghẽn, tai nạn giao thông bằng công nghệ thông tin; công nghệ thông tin với đổi mới giáo dục-đào tạo; phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam; thẻ công dân điện tử.

Các phiên thảo luận chính của Diễn đàn sẽ diễn ra trọn vẹn trong ngày 26/6, ngày 27/6 được dành giới thiệu các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa các ngành.

Các ý kiến, đề xuất tại Diễn đàn sẽ được tổng hợp để đưa ra bản khuyến nghị chính thức với các cơ quan nhà nước, với cộng đồng các doanh nghiệp để góp phần triển khai thành công Nghị quyết 13 của Đảng cũng như Chương trình hành động của Chính phủ; giúp hiện đại và nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia bằng công nghệ thông tin.

Diễn đàn do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin-Truyền thông bảo trợ, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam phối hợp với các ngành liên quan tổ chức./.

(TTXVN)