Diễn đàn đối thoại chính sách "Hoàn thiện pháp luật về quyền con người," diễn ra sáng 23/5, tại Hà Nội nhằm chia sẻ, cập nhật thông tin và trao đổi, thảo luận chuyên sâu về các nội dung liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật về quyền con người ở Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nêu rõ: Bảo vệ quyền con người là vấn đề luôn được Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ở cấp độ quốc gia, các quyền con người cơ bản đã được ghi nhận trong Hiến pháp, thể chế hóa trong nhiều văn bản luật, văn bản dưới luật và được đảm bảo thực hiện trên thực tế.

Ở cấp độ quốc tế, Việt Nam đã tích cực tham gia và nghiêm chỉnh thực hiện các điều ước quốc tế quan trọng nhất về nhân quyền như Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966; Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ năm 1979... được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2011, hai công trình nghiên cứu đã được tiến hành để rà soát, phát hiện các mâu thuẫn, chồng chéo của hệ thống pháp luật quy định về một số quyền dân sự chính trị và nghiên cứu, đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Hai công trình nghiên cứu này cung cấp các thông tin về hiện trạng quy định pháp luật về quyền con người của Việt Nam cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, nhằm tăng cường tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về lĩnh vực này, đảm bảo sự tương thích, phù hợp với các tiêu chuẩn tiến bộ về nhân quyền đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận.

Hai công trình trên nhằm hỗ trợ Bộ Tư pháp trong việc hoàn thiện pháp luật về quyền con người và thực hiện các khuyến nghị Báo cáo quốc gia lần thứ nhất theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ toàn cầu (UPR), trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc-UNDP tài trợ.

Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia UNDP Việt Nam cho biết diễn đàn lần này tập trung bàn việc hoàn thiện pháp luật về quyền con người. Qua thực tế cho thấy vấn đề thực thi rất quan trọng trong việc thực hiện quyền con người. Hiệu quả của quy định pháp luật sẽ bị giới hạn nếu không có cơ chế thực thi phù hợp.

Tại Diễn đàn các đại biểu trao đổi về vai trò của Bộ Tư pháp trong việc hoàn thiện pháp luật về quyền con người và thực hiện các khuyến nghị UPR; nghe giới thiệu Báo cáo rà soát các quy định của pháp luật Việt Nam về một số quyền dân sự chính trị và Báo cáo nghiên cứu, đánh giá tương thích của pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.../.