Từ ngày 23/10/2009, Hà Nội sẽ áp dụng Quyết định số 110/2009 (ban hành ngày 13/10/2009) của Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, điều chỉnh đoạn 2, Điều 1, Quyết định số 15/2009 về đối tượng không phải nộp phí là các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Còn các quy định khác tại quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Theo đó, các đối tượng nộp phí gồm các tổ chức, cá nhân có đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất hoặc cần phải thẩm định theo quy định, phải nộp phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, bao gồm giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

Đối với hồ sơ giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất thì mức thu phí tính bằng 1.000 đồng/m2, nhưng tối đa không vượt quá 5.000.000 đồng/hồ sơ. Đối với hồ sơ mua bán nhà gắn liền với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mức thu được tính bằng 0,15% giá trị chuyển nhượng, nhưng tối đa không vượt quá 5.000.000 đồng/hồ sơ và tối thiểu không dưới 100.000đồng/hồ sơ…

Ngày 14/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai thành phố năm 2010 do ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng phương án, kế hoạch, kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu kết quả và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)