Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã chính thức đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX)  từ 8/5/2012 đến ngày 8/6/2012.

Lý do là công ty này thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán và không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh toán đúng thời hạn theo yêu cầu của VSD.

Cụ thể, TAS bị đình chỉ  bao gồm đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, cầm cố chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của thành viên, trừ trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch.

Chứng khoán Tràng An sẽ phải hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh theo quy định trong 10 ngày làm việc kể từ 8/5/2012.

Được biết trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức đưa cổ phiếu TAS vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của Công ty là âm 66,76 tỷ đồng.