Một mô hình phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Củ Tri. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/ 2015 nhằm cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các báo viên đã được thông tin về các nội dung kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), những giải pháp để đưa Luật bảo hiểm xã hội vào cuộc sống; tình hình quốc tế và quan hệ của Việt Nam với một số nước. Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về một số vấn đề về công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Định hướng công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển nông thôn mới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, báo cáo viên các cấp cần bám sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cần gắn công tác xây dựng nông thôn mới với việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và Nghị quyết của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, bên cạnh đẩy mạnh tuyền thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí nông thôn mới sao cho khả thi, phù hợp với tiêu chí của nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên cần bám sát kế hoạch, chương trình, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, giới thiệu những nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tích cực tham gia tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và đại hội các cấp./.