Doan Tieu ban Van kien Dai hoi XIII khao sat va lam viec tai Ha Tinh hinh anh 1Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 29/6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chuẩn bị báo cáo công phu, nghiêm túc.

Hà Tĩnh đã vận dụng sáng tạo những định hướng lớn nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh đã kiên trì, bản lĩnh, quyết tâm, quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm sự cố môi trường biển do Formosa gây ra. Từ chỗ tăng trưởng âm 17%, đến nay tăng trưởng 20,8%; 100% các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp. Công nghiệp có bước phát triển đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thương mại, dịch vụ, du lịch có xu hướng tăng trưởng tích cực. Cơ cấu lại nông nghiệp đạt kết quả bước đầu.

[Tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp]

Hà Tĩnh đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh các ngành công nghiệp nặng và công nghiệp hỗ trợ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Doan Tieu ban Van kien Dai hoi XIII khao sat va lam viec tai Ha Tinh hinh anh 2Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Công tác tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo, các dân tộc được quan tâm giải quyết, tạo đồng thuận trong nhân dân. Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình phát triển của Hà Tĩnh; gợi mở những tư duy mới, giải pháp mới để Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tiếp tục tổng kết thực tiễn từ những mô hình hay, kinh nghiệm quý của Hà Tĩnh để tổng hợp và phổ biến nhân rộng. Đồng thời, cũng ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh ủy Hà Tĩnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Cùng ngày, Đoàn Tiểu ban Văn kiện đã nghiên cứu, khảo sát thực tế ở xã Tượng Sơn huyện Thạch Hà và Khu kinh tế Vũng Áng  thuộc thị xã Kỳ Anh./.

Công Tường (TTXVN/Vietnam+)