Ngày 20/7, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2010-2015).

Phát biểu tại đại hội, phân tích những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo cần tích cực, chủ động đi trước đón đầu, bám sát thực tiễn đất nước và quốc tế, gắn bó mật thiết và phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị của Ban; tuyên truyền, cổ vũ các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát cao, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; tiếp thu, tổng hợp, chắt lọc ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đóng góp với Đảng.

Đại hội xác định nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương bám sát những mục tiêu tổng quát mà Trung ương Đảng đã đề ra cho giai đoạn 2011-2015, đề xuất và xây dựng chương trình hành động cụ thể trên các lĩnh vực tuyên truyền chính trị, tư tưởng, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và một số lĩnh vực xã hội khác được giao.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc đấu tranh chống lại các quan điểm trái với đường lối, cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, cơ hội chính trị trong tình hình hiện nay.

Đảng bộ tập trung làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; hoàn thành tốt các đề án và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

Đảng bộ chỉ đạo hướng dẫn, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội X, các nghị quyết Hội nghị Trung ương của Đảng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối và giải pháp, đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương gồm 17 người./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)