Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai với các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 27/5, Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận đã hoàn thành chương trình đề ra, sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng như các văn bản quan trọng của Đảng về công tác dân vận, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, Ban Dân vận Trung ương đã xây dựng và triển khai chương trình hành động, xác định 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo “tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân."

Phát biểu tổng kết hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương quán triệt, phổ biến tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các văn bản quan trọng của Đảng về công tác dân vận; đồng thời đưa nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào Chương trình hành động của các địa phương, đơn vị nhằm làm chuyển biến nhận thức trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở về công tác dân vận.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo tổ chức việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đối với những nội dung liên quan đến công tác dân vận trong hệ thống dân vận cả nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phát huy vai trò to lớn của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, nhất là ở những địa bàn, đối tượng có những vấn đề phát sinh phức tạp; tham gia cùng với chính quyền giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của Nhân dân bảo đảm mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân;

Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh cần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tôn giáo; đẩy mạnh công tác tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Bà Trương Thị Mai lưu ý cần thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành về công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới, đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch./.