Đường chính là độc tố Sức khỏe

Đường chính là độc tố

Các giáo sư của Mỹ đề nghị coi đường như độc tố với sức khỏe con người và cần phải kiểm soát chặt chẽ đối với trẻ em dưới 17 tuổi.