Ngày 16/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 3, nhiệm kỳ V, để xem xét, đánh giá kết quả 3 năm (2008-2011) thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ V, nhiệm kỳ 2008-2013; đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 và những năm tiếp theo.

Tới dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ. Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, chủ trì Hội nghị.

Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, trong 3 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế, xóa đói giảm nghèo; công tác từ thiện, bác ái, xã hội; xây dựng đời sống văn hóa mới và phòng chống tệ nạn xã hội; đã đóng góp đáng kể vào thành tựu kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Nhìn chung, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo đều có bước chuyển mới tích cực. Sự hiện diện của người Công giáo, nhất là trong lĩnh vực bác ái, nhân đạo, từ thiện xã hội đã được toàn xã hội khẳng định.

Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhiều tỉnh, thành đã cụ thể hóa chương trình công tác để phù hợp với tính chất, địa điểm và tình hình thực tế của địa phương. Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai đến các Ban Đoàn kết Công giáo, các xứ, họ đạo, khu dân cư Công giáo thực hiện 10 nội dung (7 tốt đời, 3 đẹp đạo) của phong trào thi đua do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, trong đó tập trung vào những nội dung mà giới Công giáo có thế mạnh.

Trong năm 2012 và những năm tiếp theo, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp tiếp tục được xác định theo đường hướng: Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tiến lên mạnh mẽ, đều khắp và hòa nhịp với phong trào cách mạng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; cùng với mọi thành phần dân Chúa xây dựng Hội thánh Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc như tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra và mời gọi người Kitô hữu hành động để thực hiện lời dạy của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI - “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.”

Việc xây dựng tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo ở các tỉnh, thành, Ban Đoàn kết Công giáo ở cấp huyện, Tổ Đoàn kết Công giáo ở cấp xã và các khu dân cư hoạt động có hiệu quả, cũng như đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp sẽ được chú trọng.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V cũng sẽ tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội đại biểu “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VI, dự kiến diễn ra trong năm 2013./.