Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông (Agribank), tính đến 31/8/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 359.474 tỷ đồng, tăng 39.398 tỷ đồng (12,3%) so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ gần 70,1% tổng dư nợ cho vay.

Dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 29.369 tỷ đồng (tăng 12%), chiếm tỷ trọng 53,6%/tổng dư nợ.

Dư nợ cho vay các chương trình tăng trưởng tốt: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 26.529 tỷ đồng, tăng 10,9%; cho vay lương thực đạt 16.922 tỷ đồng, tăng 6,5%; cho vay chăn nuôi 68.024 tỷ đồng, tăng 14,5%...

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2013, Agribank tiếp tục tập trung mở rộng cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân; cho vay hộ sản suất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đôn đốc, giám sát triển khai các chương trình tín dụng:  ưu đãi xuất nhập khẩu, mua nhà thu nhập thấp, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tái canh cây cà phê./.