Dua Trung tam phuc vu hanh chinh cong tinh Cao Bang vao hoat dong hinh anh 1Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng thực hiện tổng số 1.266 thủ tục hành chính, trong đó thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 thủ tục hành chính.

Ngày 9/9, tại lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, ông Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết Trung tâm phục vụ hành chính công là cơ quan đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, có chức năng là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định trong phạm vi các thủ tục hành chính được giao tiếp nhận và giải quyết.

Trung tâm theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; tham mưu thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, đánh giá việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

[Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của trung tâm.

Bên cạnh đó, công chức, viên chức của Trung tâm hành chính công cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, minh bạch, năng động, thực hiện tốt mục tiêu “Hiệu quả hoạt động là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp"./.

Chu Hiệu (TTXVN/Vietnam+)