Ngày 25/5, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực (EVNFinance) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên về kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương hướng kinh doanh năm 2012.

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 1.000 tỷ đồng (hiện nay là 2.500 tỷ đồng) giai đoạn 2012-2013, trên cơ sở phát hành cổ phiếu mới cho Cổ đông chiến lược; đồng thời tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị từ 5 lên 6 thành viên.

Theo EVNFinance, năm 2011, Công ty vẫn đảm bảo nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng và duy trì tốt khả năng thanh khoản. Các hoạt động sử dụng vốn được triển khai ở mức độ phù hợp, không chú trọng tăng trưởng mà tăng cường kiểm soát chất lượng, đảm bảo các yếu tố an toàn, hạn chế rủi ro ở mức độ cao nhất. Cơ cấu tín dụng cũng có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn/tổng dư nợ tăng dần, đạt 42% nhằm rút ngắn thời gian quay vòng vốn và tăng tính hiệu quả của đồng vốn.

Đầu tư kinh doanh ngắn hạn được triển khai thận trọng trong phạm vi những danh mục nắm giữ, không mở rộng đầu tư mới, thực hiện thoái thu triệt để, hiệu quả những khoản đầu tư đến hạn, chuyển cơ hội cho các danh mục tài sản khác an toàn, hiệu quả hơn trong điều kiện thị trường tài chính chưa ổn định.

Bên cạnh đó, hoạt động Tư vấn Cơ chế phát triển sạch (CDM) trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto vẫn được triển khai tập trung vào các dự án phát điện sử dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Với danh mục trên 20 dự án đã tiếp cận, EVNFinance đã phát triển và đăng ký CDM cho tất cả các dự án. Hoạt động Tư vấn CDM đã từng bước khẳng định vai trò EVNFinance là đầu mối kết nối và phát triển CDM cho các dự án trong ngành điện, đồng hành với các nhà đầu tư, các đối tác trong quá trình phát triển kinh doanh hướng đến hoạt động kinh tế xanh, góp phần giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.

EVNFinance đã nghiên cứu và bước đầu triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ mới qua hệ thống ngân hàng lõi (Corebank), dự kiến hoàn thành lắp đặt và vận hành ổn định trong năm 2012; đồng thời tiếp tục ứng dụng các module hữu hiệu nhằm hỗ trợ đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại.

Sau hơn ba năm hoạt động, tính đến ngày 31/12/2011, tổng giá trị thu xếp vốn, tạo nguồn cho các dự án phát triển nguồn và lưới điện, phục vụ sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trong ngành điện thông qua các hình thức cấp tín dụng trực tiếp, đầu tư trực tiếp, tư vấn nhận ủy thác đầu tư, đầu mối thu xếp vốn… của EVNFinance đạt gần 30.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản Công ty đạt 18.077 tỷ đồng, doanh thu đạt 3.050,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 281 tỷ đồng, cổ tức đạt 9%. Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu - ROE đạt 11,3%, tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản - ROA đạt 1,2%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu - Hệ số CAR đạt 15%.

Năm nay, phương châm phát triển được Đại hội cổ đông xác định là xây dựng cơ chế quản trị điều hành, tác nghiệp hiện đại gắn với sử dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn lực trình độ cao hướng tới hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế./.