Facebook gần đây đã được cấp bằng sáng chế cho phần mềm có khả năng xây dựng một từ điển các thuật ngữ tiếng lóng được sử dụng trên mạng xã hội này.

Theo Business Insider, phần mềm này sẽ quét các từ ngữ được sử dụng trong bài viết Facebook và bình luận, và xác định xem những từ ngữ này có ý nghĩa đặc biệt trong một nhóm người hay không.

Nói cách khác, phần mềm sẽ cố gắng dự đoán tiếng lóng trước khi nó trở nên phổ biến.

Phần mềm này sẽ xem xét việc sử dụng lặp đi lặp lại các từ đặc biệt ở những người dùng chia sẻ các thuộc tính nhất định, như ngôn ngữ và vị trí.

Một khi phần mềm đã xác định rằng một từ mới chưa được gắn với một định nghĩa cụ thể, nó sẽ thêm từ này vào bảng chú giải các thuật ngữ.

Nếu một từ bắt đầu ít phổ biến, nó sẽ bị loại bỏ. Từ này cũng có thể được thêm vào phần chú giải dựa trên các cuộc thăm dò người dùng.

Hiện không rõ chính xác cách thức sử dụng bảng thuật ngữ tiếng lóng này nhưng dường như nó có thể hoạt động tương tự như từ điển tiếng lóng nổi tiếng Urban Dictionary./.