Tại đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức ngày 15/2, các cổ đông đã thông qua hợp đồng và phương án sáp nhập Công ty Cổ phần FLC Land vào FLC Group theo phương thức hoán đổi cổ phần với tỉ lệ 1 cổ phần FLC Land bằng 1,18 cổ phần FLC Group.

Việc sáp nhập sẽ tăng vốn điều lệ của FLC Group là 771,8 tỷ đồng và giúp tăng cường quy mô, nguồn lực tài chính, năng lực quản trị và vị thế của Tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, một trong ba lĩnh vực hoạt động then chốt của FLC Group.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động đầu tư – kinh doanh năm 2011 và định hướng phát triển kinh doanh năm 2012 với nhiều nội dung quan trọng.

Năm 2011 thị trường tài chính, bất động sản có nhiều diễn biến bất lợi, song FLC vẫn đạt doanh thu 177,8 tỷ đồng, vượt 69,3% so với kế hoạch đề ra;lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng; chi trả cổ tức 7% bằng tiền mặt.

Đại hội cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Trong đó doanh thu dự kiến là 1,471 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 309 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 232 tỷ đồng và mức chi trả cổ tức dự kiến là 15%

Chiến lược năm 2012 của FLC cũng xác định sẽ phát triển hệ thống quản lý theo mô hình Tập đoàn quy mô lớn, củng cố bộ máy nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao, đồng thời chuyên nghiệp hoá các hoạt động kinh doanh./.

 
PV (Vietnam+)