Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2013), chiều 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, đã gặp mặt các cán bộ lãnh đạo, thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương qua các thời kỳ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng dự buổi họp mặt.

Trong không khí sum họp, đầm ấm, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh vui mừng được gặp lại các cán bộ lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương qua các thời kỳ, những người anh, người chị, đồng chí, đồng nghiệp thân thiết.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh nhiệt liệt biểu dương thành tích và những tiến bộ của ngành kiểm tra Đảng trong 65 năm qua.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, cùng với sự phát triển của Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách các cấp được thành lập, từng bước được kiện toàn, bổ sung hoàn chỉnh, đến nay đã trở thành hệ thống ngành kiểm tra của Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng đông về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng.

Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đã chủ động tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng trong việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác toàn khóa và hàng năm, nhất là việc ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để thể chế hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực chủ động, tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh nhấn mạnh sự nghiệp cách mạng mới đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục phấn đấu xây dựng làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Tình hình đó đã đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của Đảng cầm quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đề nghị, phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi cán bộ, đảng viên ngành kiểm tra Đảng cần nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn, tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Ngành tích cực tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, đẩy mạnh việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thường xuyên đổi mới phương pháp công tác để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Ngành chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra, bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi họp mặt, các cán bộ lãnh đạo, thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát biểu chia sẻ những suy nghĩ, những kỷ niệm, kinh nghiệm trong quá trình công tác trong ngành Kiểm tra Đảng /.