Ngày 27/9, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ chín, nhằm thảo luận, góp ý về Đề cương Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và Dự thảo báo cáo những nhận thức lý luận chính trị mới của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XI và một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.

Chủ trì kỳ họp, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 66-KL/TW về tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Tổng kết góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận quan trọng, tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần chuẩn bị các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Việc tổng kết 30 năm đổi mới với trọng tâm là tổng kết 10 năm đổi mới gần đây, tập trung vào 10 vấn đề lớn gồm cục diện thế giới và khu vực, những vấn đề biến động gần đây và tác động đến Việt Nam, dự báo tình hình sắp tới; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới; bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hội nhập quốc tế, đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng; tổng hợp việc nhận thức và giải quyết tám mối quan hệ lớn được nêu trong Cương lĩnh 2011.

Trong kỳ họp thứ chín này, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về phương pháp, cách thức tổng kết, xây dựng đề cương tổng kết để kiến nghị với Ban chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tiến hành tổng kết đạt hiệu quả, thiết thực, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Về dự thảo báo cáo những nhận thức lý luận chính trị mới của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XI và một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ Đại hội XI của Đảng đã thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, đối với sự phát triển của đất nước như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm năm 2011-2015 và điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XI, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư đã tập trung ban hành các nghị quyết, kết luận với nhiều nhận thức, quan điểm mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng cũng còn nhiều vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết.

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo trên, tập trung vào những nội dung chính như nhìn nhận tổng quan về những nhận thức, quan điểm mới của Đảng nêu trong dự thảo báo cáo, những nhận thức, quan điểm nào cần bổ sung và nhấn mạnh; đánh giá những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong dự thảo báo cáo; những vấn đề cần kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.