Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Ban quản lý Dự án phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam tại thành phố Hà Nội số kinh phí trên 4,6 tỷ đồng, để chi cho các hoạt động phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Thủ đô năm 2012.

Về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế khi được điều động sang công tác chuyên trách hoặc phân công công tác kiêm nhiệm tại Ban Quản lý Dự án phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam tại thành phố Hà Nội được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 219/TT-BTC Ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Ban Quản lý Dự án phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam tại thành phố Hà Nội thực hiện dự toán được duyệt theo quy định.

Ban Quản lý Dự án phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam tại thành phố Hà Nội sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đúng chế độ và thanh quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành./.