Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo đó quy định cụ thể thời gian xem xét, chấp thuận về quy hoạch ngành hoặc quy hoạch xây dựng không quá 15 ngày làm việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, việc ban hành quyết định trên nhằm thay thế các quy định về vấn đề này của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trước khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (ngày 1/8/2008) để thống nhất thực hiện trên toàn thành phố sau khi mở rộng bắt đầu từ ngày 19/4/2008.

Cũng theo văn bản trên, các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước khi trình Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt chủ trương đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án đầu tư không có trong quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư báo cáo sở chuyên ngành để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản gửi Bộ quản lý ngành hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo phân cấp xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi trình ủy ban nhân dân các cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Đối với dự án đầu tư không có trong quy hoạch xây dựng hoặc chưa có quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng để báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng xem xét chấp thuận về vị trí, quy mô xây dựng trước khi trình Ủy ban nhân dân các cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Về điều kiện ghi kế hoạch vốn đầu tư hằng năm, đối với các dự án quy hoạch phải có các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch xây dựng phải có đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư phải có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trước thời điểm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua kế hoạch hằng năm.

Riêng đối với những dự án đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng không phải lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp xem xét, kiểm tra sự cần thiết, nội dung đầu tư và lập danh mục gửi cơ quan đầu mối tổng hợp kế hoạch trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch hằng năm. Đối với các dự án thực hiện đầu tư phải có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền trước thời điểm 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch.

Văn bản trên cũng quy định nội dung và đặc biệt là thời gian cụ thể của các bước chuẩn bị đầu tư như phê duyệt chủ trương đầu tư và xác định chủ đầu tư dự án; lập dự án; thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán…; trong đó thời gian xem xét trình phê duyệt công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch không quá 15 ngày làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)