Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ thanh tra năm 2016 tại tất cả các cấp, các ngành.

Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành phố triển khai toàn diện công tác thanh tra, từ thanh tra hành chính đến thanh tra chuyên ngành, thanh tra theo kế hoạch đến thanh tra đột xuất để phát hiện xử lý vi phạm; từ đó nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đáng chú ý, năm 2016, Thanh tra thành phố sẽ đẩy mạnh các cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng vốn, thực hiện nghĩa vụ ngân sách tại các doanh nghiệp trực thuộc thành phố; thanh tra các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ODA, các dự án BT, BOT, PPP…

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hà Nội tập trung xử lý có chất lượng, đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, phấn đấu giải quyết trên 85% các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh, tổ chức thực hiện trên 80% các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời triển khai thanh tra công vụ đối với các đơn vị không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của thành phố trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp, gây mất an ninh, trật tự.

Cũng theo kế hoạch, năm 2016 thành phố sẽ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng...

Thành phố tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, có năng lực, trình độ, kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề án, chuyên đề, xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế trong công tác thanh tra và tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng pháp luật và đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Năm 2015, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp hơn 42.670 lượt công dân khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận trên 31.600 đơn các loại; thụ lý theo thẩm quyền gần 3.440 vụ ; đã giải quyết gần 2.950 vụ ; đạt tỷ lệ 86%. Số còn lại đang giải quyết theo quy định pháp luật; qua đó đã kiến nghị điều chỉnh bổ sung 23 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thu hồi cho Nhà nước 3,92 tỷ đồng, 31.484m2 đất; trả cho công dân 3,44 tỷ đồng và 13m2 vuông đất; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 54 cán bộ./.