Để xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7 tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại các điểm điều tra.

Cụ thể, về địa điểm điều tra được thực hiện tại 577 xã, phường, thị trấn với các thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường. Đối với các phường thuộc quận, thị xã triển khai điểu tra, khảo sát khoảng 50 thửa đất; với các thị trấn thuộc các huyện, điều tra, khảo sát khoảng 40 thửa đất; với các xã thuộc vùng đồng bằng, điều tra, khảo sát khoảng 30 thửa đất; với các xã thuộc vùng trung du, miền núi, điều tra, khảo sát khoảng 15 thửa đất.

Thời gian điều tra, khảo sát các giao dịch thành công từ tháng 8/2012 đến nay. Dự kiến từ ngày 15-30/9 tới sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, khảo sát giá đất trên thị trường cấp huyện, cấp thành phố và đề xuất phương án giá năm 2014. Đến tháng 10 năm nay, tổ công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra và xây dựng phương án, dự thảo bảng giá đất; trong tháng 11 tới, hoàn thiện hồ sơ bảng giá đất trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội; trước ngày 1/1/2014 sẽ ban hành và công bố bảng giá đất năm 2014.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc xây dựng bảng giá các loại đất hàng năm để làm căn cứ tính thuế đối với việc sử dụng đất; thuế thu nhập trong việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.

Việc xây dựng bảng giá các loại đất hàng năm nhằm xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất; xác định giá sàn để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật./.

Minh Nghĩa (TTXVN)