Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ 1/1/2010, thành phố sẽ tiến hành tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, trong đợt này, thành phố sẽ kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước, diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị thu hồi chuyển mục đích sử dụng cho các dự án, công trình.

Các cấp phường, xã, thị trấn hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2010; cấp quận, huyện, thị xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2010; Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tổng hợp kết quả và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Tài nguyên Môi trường trước ngày 15/8/2010.

Mục đích của việc kiểm kê đất đai nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng đất và biến động trong sử dụng đất đến năm 2010; đánh giá việc thực hiện pháp luật về đất đai giai đoạn 2005- 2010, phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020.

Đồng thời cung cấp kịp thời những thông tin chi tiết và chính xác về đất đai để hoạch định các chính sách, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng…

Thành phố Hà Nội yêu cầu việc kiểm kê đất đai lần này phải xác định rõ hiện trạng diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính; hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng; quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hoá; quỹ đất chưa sử dụng.

Đồng thời đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất.../.

(TTXVN/Vietnam+)