Đại hội chi bộ cơ sở. Ảnh minh họa. (Nguồn: haiduongcity.haiduong.gov.vn)

Đến thời điểm này, các đảng bộ cơ sở ở Hải Dương đã tiến hành xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Hầu hết các Đại hội Đảng bộ cơ sở đều thành công, đạt kết quả khả quan, tạo tiền đề cho Đại hội cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Hải Dương, Đại hội Đảng cấp cơ sở của Hải Dương đã được chuẩn bị, tổ chức tốt, đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; trong đó có 304/788 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ tại Đại hội. Việc bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội chỉ tiến hành ở cấp cơ sở, không thực hiện đối với Đảng bộ cơ sở.

Ông Đỗ Quốc Tiến, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cho biết các Đại hội ở cấp cơ sở năm nay có nhiều điểm mới, khác biệt so với các Đại hội trước như hệ thống văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội rất rõ ràng, đầy đủ, chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai tổ chức thực hiện tại cơ sở, nhất là quy trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự trình đại hội. Cấp ủy các cơ sở phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao tính trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; đồng thời tổ chức tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống nhân dân...

Các đại hội cơ sở đều hoàn thành bốn nội dung cơ bản, bảo đảm các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau Đại hội. Các Đại hội đều thông qua báo cáo chính trị và đề ra Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2015-2020 với nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Hải Dương. Hệ thống các văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Các báo cáo chính trị đã đề ra được những mục tiêu, phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Dự thảo Nghị quyết Đại hội được chuẩn bị sớm nên có chất lượng tương đối tốt nghiêm túc tự phê bình, đánh giá đúng thực trạng tình hình, thể hiện rõ kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu được những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp được tiến hành chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các bước. Trước đại hội, các cấp ủy cơ sở đều tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chỉnh quy hoạch cán bộ và tiến hành giới thiệu bầu nhân sự cấp ủy khóa mới. Nhân sự cấp ủy khóa mới được giới thiệu đều đảm bao tiêu chuẩn, có tín nhiệm cao trong Đảng bộ. Danh sách nhân sự trình Đại hội đều có số dư, có cơ cấu hợp lý và đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ tuổi trẻ theo quy định. Chương trình Đại hội được sắp xếp hợp lý, khoa học, diễn ra trang nghiêm. Đại hội các cấp diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, tạo được khí thế sôi nổi, phấn khởi đối với các đại biểu dự Đại hội.

Tiến tới tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đảng hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đỗ Quốc Tiến, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, cho biết Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ cấp trên cơ sở chú trọng vào việc xây dựng báo cáo chính trị với các giải pháp thiết thực, phù hợp với các chỉ tiêu đã được xác định, nâng cao chất lượng dự thảo Nghị quyết, tạo điều kiện, dành nhiều thời gian hơn cho các đại biểu thảo luận, góp ý kiến, thông qua; thực hiện tốt quy trình về công tác nhân sự trước, trong Đại hội giúp Đại hội lựa chọn và bầu cấp ủy khóa mới có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị hoàn thành tốt Nghị quyết của đại hội; chú trọng nhân tố mới, tích cực, cán bộ trẻ, cán bộ nữ...

Dự kiến trong tháng Tám, Hải Dương sẽ hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở./.