Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hải quân Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên biển, đảo.

Ngày 7/5, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2010), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thành tích của Quân chủng Hải quân là vô cùng to lớn, góp phần quan trọng làm nên lịch sử và truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiệm vụ của Hải quân Nhân dân Việt Nam là quản lý và kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam, giữ gìn an ninh, chống lại mọi hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia của Việt Nam trên biển; bảo vệ các hoạt động bình thường của Việt Nam trên các vùng biển, đảo theo quy định của luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam; bảo đảm an toàn hàng hải và tham gia tìm kiếm, cứu nạn theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng khác nhằm đánh bại mọi cuộc tiến công trên hướng biển.

Thực tiễn tình hình và yêu cầu của đất nước đang đặt ra cho Quân chủng Hải quân những trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang. Đó là, vừa phải bảo vệ vững chắc chủ quyền, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo; xây dựng Quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong góp phần giải quyết tốt mối quan hệ kinh tế - quốc phòng và an ninh biển đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân cùng chung tay, chung sức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội căn dặn cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam tập trung quán triệt và thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu. Trước hết, cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; thấu suốt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần cảnh giác cao, tỉnh táo và kiên quyết đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Hải quân Nhân dân Việt Nam cần tập trung xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam đồng thời chủ động nắm bắt các thành tựu khoa học-công nghệ.

Hải quân Nhân dân Việt Nam cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân xây dựng địa bàn thực sự an toàn về chính trị; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, lực lượng quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên biển.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Phó Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Hiến đã ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam từ khi thành lập ngày 7/5/1955 đến nay; khẳng định trong bất kỳ tình huống nào, Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn trọn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao ý chí quật cường, mưu trí, sáng tạo, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Với những thành tích và công lao đóng góp đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ hai./.