Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2011 ngày 7/1 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan sai người vô tội.

Biểu dương những thành tích của ngành kiểm sát đạt được trong năm qua, Chủ tịch nước khẳng định Viện kiểm sát đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Ngành đã tiếp tục quán triệt và nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; cố gắng khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm; phê chuẩn việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam được tiến hành chặt chẽ, đúng pháp luật; tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra.

Viện kiểm sát các cấp đã đề ra và thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng thực hành quyền công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa, đảm bảo tranh tụng dân chủ, công khai, tạo cơ sở để tòa án ra bản án, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật...

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung ương tập trung nghiên cứu, thể chế hóa đúng đắn các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược cải cách tư pháp; đề xuất những quan điểm quan trọng và được nghiên cứu để bổ sung vào Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW, bảo đảm sự đồng bộ về tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Cùng sự ghi nhận những kết quả đã làm được, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá đúng những thành tích, tiến bộ, nhìn thẳng vào những khuyết điểm, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để thời gian tới đạt những thành tích cao hơn.

Cụ thể, trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng, hiệu quả chưa cao; vi phạm của các cơ quan trong hoạt động tư pháp còn nhiều nhưng ít được phát hiện để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu xử lý nghiêm túc.

Thêm vào đó, có lúc, có nơi chưa thể hiện tính độc lập trong hoạt động tố tụng, thực hiện chưa đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm được giao, nên để xảy ra một số trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố và xét xử oan sai, có vụ nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân; chất lượng đội ngũ cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Trao đổi thẳng thắn trên tinh thần tự phê bình, Chủ tịch nước khẳng định niềm tin tưởng với truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ những bài học sâu sắc trong thực tiễn công tác, ngành kiểm sát có những biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, yếu kém để xây dựng ngành kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ trong năm 2011, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, ngành kiểm sát phải đổi mới và kiện toàn về tổ chức cán bộ, bảo đảm nguyên tắc độc lập và tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành; xác định và làm rõ mô hình tổ chức của hệ thống Viện kiểm sát; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Chủ tịch nước đề nghị ngành tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đề cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người; làm tốt công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh chống tội phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Ngành cần xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sạch, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật, có tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh ngành cần đổi mới sâu sắc công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ có chức danh tư pháp theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Công tác kiểm sát phải quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện đúng đắn mối quan hệ công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan, tổ chức; hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm đảm bảo sự giám sát chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với hoạt động của Viện kiểm sát...

Năm 2011, ngành kiểm sát xác định tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, công tác điều tra của cơ quan điều tra Viện kiểm sát; đẩy mạnh công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, án hành chính; công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp...

Năm qua, Viện kiểm sát các cấp có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm của cơ quan điều tra, tăng cường kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can; kiên quyết không phê chuẩn, hủy nhiều quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can không có căn cứ hoặc vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế bỏ lọt tội phạm, tăng tỷ lệ phát hiện tội phạm, đồng thời hạn chế làm oan người vô tội.

Công tác kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam được Viện kiểm sát các cấp thực hiện chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm đúng pháp luật.

Hội nghị làm việc hết ngày 8/1./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)