Ngày 16/3, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo ông Bùi Văn Sáu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang, thời gian tới để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng, đảng viên đối với hệ thống chính trị ở địa phương, Hậu Giang tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Các cấp ủy sẽ rà soát quy trình giải quyết công việc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc, có chế tài xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Hậu Giang sẽ ban hành cơ chế thực hiện việc miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc thiếu hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến tuổi nghỉ hưu.

Tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn và đưa ra các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, đột phá, phù hợp xu thế phát triển. Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo các chủ trương của cấp ủy được cụ thể hóa, thể chế hóa và triển khai thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ.

Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy sẽ đổi mới theo hướng ngắn gọn, khoa học, thực tiễn; chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo điều kiện thực hiện, tránh rập khuôn, sao chép, hình thức. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ gắn liền với đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu.

Đảng bộ tỉnh Hậu Giang hiện có 12 đảng bộ trực thuộc với hơn 500 tổ chức cơ sở đảng và hơn 31 ngàn đảng viên. Thời gian qua, hầu hết các cấp ủy đều xác định phát triển kinh tế-xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt, đảng bộ xã, phường, thị trấn là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, chăm lo xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, thời gian qua trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động một số đảng đoàn, ban cán sự đảng còn một số tồn tại, khó khăn vướng mắc. Như còn lúng túng, lẫn lộn giữa vai trò của đảng đoàn, ban cán sự đảng với vai trò của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính, mặt trận, đoàn thể cùng cấp, nhất là trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, mối quan hệ phối hợp giữa các đảng đoàn, ban cán sự đảng với các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ mỗi tổ chức chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Nội dung, chế độ sinh hoạt của một số đảng, đoàn, ban cán sự đảng chưa thường xuyên, chưa theo đúng quy chế, chưa thực sự đổi mới, chất lượng chưa cao; có nơi chưa phân biệt được rõ nội dung sinh hoạt của đảng đoàn, ban cán sự đảng với nội dung sinh hoạt của tập thể lãnh đạo./.