Ông Lữ Quang Ngời (bìa phải) và ông Trần Hoàng Tựu (bìa trái) được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long diễn ra từ 9-11/12, hai ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và ông Trần Hoàng Tựu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, các đại biểu cũng xem xét, nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thanh và ông Phan Anh Vũ để nghỉ hưu.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020 với các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hàng năm trên 7,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 530 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn đạt 89.000 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 19.000 lao động mỗi năm; GRDP bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người; 50% số xã của tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới...

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, tỉnh Vĩnh Long tập trung thực 3 đột phá chiến lược phát triển kinh tế-xã hội là: Phát triển nguồn nhân lực; phát triển nhanh kết cấu hạ tầng và tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, đẩy mạnh thương mại-dịch vụ, góp phần tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, trong đó phát triển công nghiệp, dịch vụ dựa trên nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng công nghệ và chất lượng cao, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Kỳ họp cũng thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của tỉnh với mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững; tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu trong năm như Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 280 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 13.500 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 19.000 lao động; GRDP bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng/người/năm; phấn đấu cuối năm mỗi huyện, thị xã có thêm 1 xã đạt nông thôn mới...

Năm 2015, kinh tế của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tăng trưởng, các lĩnh vực xã hội có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,81 %; GRDP bình quân đầu người đạt 38,7 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 11.700 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho trên 28.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,1% .../.