Hình ảnh các địa điểm công cộng treo cờ rủ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười

Từ ngày 6 đến 7/10, các công sở, địa điểm công cộng trên cả nước tiến hành treo cờ rủ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Minh Sơn (Vietnam+)