Hình ảnh sống động về những ngày tháng toàn quốc kháng chiến

Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son sáng ngời về tinh thần yêu nước quật khởi, ý chí kiên cường đấu tranh giữ vững độc lập tự do.
(Vietnam+)