Ảnh minh họa. (Nguồn: Ngân hàng Chính sách Xã hội)

Kể từ ngày 2/11, hộ gia đình là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ rừng và phát triển rừng được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng rừng, chăn nuôi với lãi suất 1,2%/năm.

Đó là quy định tại Nghị định 75/2015 ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Đối với hộ gia đình vay trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, căn cứ thiết kế - dự toán trồng rừng, hộ gia đình được vay không có tài sản đảm bảo đối với phần giá trị đầu tư còn lại tại Ngân hàng Chính sách xã hội với hạn mức tối đa là 15​ triệu đồng/ha. Thời hạn cho vay được tính từ khi trồng đến khi khai thác chính theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng không quá 20 năm.

Đối với hộ gia đình vay đầu tư chăn nuôi (trâu, bò và gia súc khác) được được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không có tài sản đảm bảo với hạn mức tối đa 50 triệu đồng, trong vòng 10 năm.

Nghị định cũng quy định rõ mức vay và thời gian vay cụ thể đối với mỗi chính sách sẽ do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ gia đình tự thỏa thuận, phù hợp với quy định tại Nghị định. Sau năm 2020, hợp đồng cho vay tín dụng giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ gia đình để trồng rừng, chăn nuôi tiếp tục được thực hiện cho đến khi hết hợp đồng./.