Tỉnh Đồng Tháp vừa được Bộ Y tế công bố phân bổ khoản tài trợ trên 2,1 triệu USD vốn vay của Ngân hàng thế giới để thực hiện dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mục tiêu là cải thiện quản lý chất thải y tế tại bốn bệnh viện trong tỉnh, gồm Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự và Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười.

Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Tháp sẽ xây dựng dự án phù hợp với tiêu chí lựa chọn và hướng dẫn lựa chọn công nghệ của dự án do Ngân hàng thế giới và Bộ Y tế xây dựng, tuân thủ các quy trình đăng ký, phê duyệt phù hợp với quy định của Hiệp hội Phát triển quốc tế và Chính phủ Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cam kết sẽ thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư.

Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện trên toàn quốc" do Bộ Y tế triển khai kể từ ngày 12/12/2011. Dự án được thực hiện trong 6 năm (2011-2017) với tổng vốn đầu tư 155 triệu USD, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới là 150 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam là 5 triệu USD.

Mục tiêu chính của dự án là cải thiện hệ thống chính sách liên quan đến quản lý chất thải y tế ở Việt Nam; hỗ trợ đầu tư xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải rắn và lỏng ít nhất cho 150 bệnh viện tuyến trung ương và địa phương; nâng cao năng lực quản lý, vận hành, quan trắc, kiểm định hệ thống xử lý chất thải bệnh viện.

Trong đó, Đồng Tháp là một trong năm tỉnh của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được chọn để thực hiện chương trình của dự án tại bốn bệnh viện có quy mô lớn nhất tỉnh./.