Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân Việt Nam, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong những năm qua đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Trên cơ sở đó, Đại hội XI của Đảng đã quyết định đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng và xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ mục đích của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong Kế hoạch số 03-KH/TW, Ban Bí thư đã xác định 8 nhóm công việc cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ khóa XI.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ thực hiện thắng lợi Chỉ thị của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và xã hội, có vai trò và tác động lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong những năm tới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu nghiên cứu, quán triệt kỹ mục đích, yêu cầu và các nội dung cơ bản trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Ban Bí thư; trao đổi, thảo luận về trách nhiệm của ban cán sự đảng, đảng đoàn, thường vụ cấp ủy các cấp trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư; các nhiệm vụ, phương thức chủ yếu để triển khai Chỉ thị có hiệu quả; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ phận giúp việc của Ban Bí thư giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện; hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc của bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để công tác triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư thật sự có hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, tránh hình thức, đáp ứng sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Mỗi nội dung, mỗi công việc được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư đều rất quan trọng, cần được quán triệt đầy đủ, nắm vững và chủ động thực hiện sáng tạo. Các đại biểu dự Hội nghị cần nhận thức thật đúng, hiểu sâu sắc và quyết tâm trong hành động để khẩn trương biến chủ trương của Đại hội lần thứ XI của Đảng "thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thành hiện thực.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh lưu ý trong chỉ đạo, tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng cần bám sát mục đích, yêu cầu và 8 nội dung đã được xác định cụ thể trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc học tập phải gắn chặt với việc làm theo đạo đức của Bác, thể hiện qua những hành động thiết thực, cụ thể.

Các cấp ủy Đảng phải đặc biệt coi trọng gắn nhiệm vụ này với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tại địa phương, đơn vị mình. Xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ phải được coi là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ và cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh việc phát huy tinh thần tự giác trong học tập và làm theo đạo đức của Bác, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị cần phải được quy định rõ; đồng thời xây dựng và thực hiện tốt quy chế kiểm tra của tổ chức Đảng và giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy Đảng quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân. Công tác tuyên truyền, nhất là việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác cần được làm tốt, để cái tốt được phát hiện kịp thời, được cổ vũ, phát huy; cái xấu bị lên án, ngăn chặn và dần bị xóa bỏ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, xây dựng chương trình hành động thực hiện tốt các nội dung đã được xác định trong các văn bản của Trung ương.

Trên cơ sở yêu cầu chung, dựa trên đặc điểm, tình hình của các địa phương, đơn vị, lựa chọn lộ trình hợp lý cho từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng và phù hợp với điều kiện thực tiễn./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)