Thực hiện Chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, ngày 24/5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 10.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Kỳ họp.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm nay cho thấy, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt nhiều công việc, trong đó nổi bật là: hoàn thành nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); tổ chức Kỳ họp thứ chín và Kỳ họp thứ 10.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20; phối hợp với các cơ quan tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế; triển khai nhiệm vụ đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Sáu tháng cuối năm nay, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung hoàn thành báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); hoàn thành nghiệm thu các đề tài thuộc Chương trình KX.04/16-20, chắt lọc những kết quả nghiên cứu mới trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

[Phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa]

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về các vấn đề lớn, quan trọng, phục vụ xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái thù địch.

Tại Kỳ họp thứ 10, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ một số vấn đề lý luận-thực tiễn phục vụ xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự báo tình hình, thời cơ và thách thức với đất nước Việt Nam trong những năm tới; quan điểm phát triển đất nước; mô hình tổng thể phát triển đất nước; mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về vai trò, định hướng phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế trong 5, 10 năm tới; mối quan hệ giữa Nhà nước-thị trường-xã hội và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế; nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Sau Kỳ họp, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc các ý kiến phục vụ kịp thời cho xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)