Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tư (khóa 8).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chuyên đề đổi mới công tác tôn giáo, công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;” nghe báo cáo một số nội dung cơ bản của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Nhiều ý kiến tâm huyết đã được các thành viên Đoàn Chủ tịch đưa ra bàn thảo để công tác Mặt trận đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối với việc đổi mới công tác dân tộc, nhiều ý kiến cho rằng cốt lõi của vấn đề là cần quan tâm, hỗ trợ, chăm lo cho đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; sớm giải quyết những hạn chế yếu kém trong công tác dân tộc từ việc nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước về vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc.

Việc thực hiện giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc cần cụ thể hóa, qua đó, tạo bước đột phá trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào các dân tộc.

Bàn về việc đổi mới công tác tôn giáo, một số ý kiến cho rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thúc đẩy để các tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội hóa như giáo dục, y tế; đóng góp vào việc hoàn thiện những chính sách về tôn giáo.

Bên cạnh đó, việc tập hợp, đoàn kết đồng bào có đạo là rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thực hiện được chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào có đạo, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đất đai, đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Hội nghị khẳng định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Mặt trận chủ trì phát động qua 20 năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên nhiều ý kiến nêu rõ: đã đến lúc cuộc vận động cần được chuyển đổi về chất. Bên cạnh hai nội hàm xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cần có các chương trình cụ thể để xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng ý thức chấp hành luật pháp... Quan điểm đổi mới cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình nhất trí của các thành viên Đoàn Chủ tịch để cuộc vận động có sức sống lâu hơn, bền bỉ hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những ý kiến tâm huyết với trách nhiệm cao, nhiều ý tưởng sâu sắc, qua đó góp phần đổi mới công tác Mặt trận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về trọng tâm công tác Mặt trận trong sáu tháng cuối năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cần tập trung thực hiện việc đổi mới công tác truyền thông và tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó tập trung phản ánh được quá trình đổi mới của đất nước cũng như những đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng. Cùng với đó triển khai quyết liệt 3 chương trình đổi mới về công tác dân tộc, tôn giáo và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 8 chương trình giám sát đã ký kết; củng cố bộ máy Mặt trận các cấp, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ Mặt trận...

Đối với chuyên đề đổi mới công tác dân tộc, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần quan tâm đến việc đưa thông tin đến với đồng bào dân tộc, cùng với đó là xây dựng đội ngũ cốt cán người tiêu biểu, bồi dưỡng con em các vùng dân tộc.

Việc triển khai các mô hình phải sát với từng địa phương qua đó phát huy đặc thù của từng vùng đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, cần phải quan tâm giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giám sát các chính sách đối với đồng bào dân tộc…

Về công tác tôn giáo, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cần khẳng định quan điểm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân nhưng phải trong khuôn khổ luật pháp. Đồng bào tôn giáo là người yêu nước, là công dân tốt, không phân biệt tôn giáo để động viên đồng bào tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần tăng cường việc tiếp xúc gặp gỡ định kỳ giữa những người đứng đầu các tôn giáo với lãnh đạo các địa phương để tìm ra những điểm tương đồng, từ đó, vận động đồng bào có đạo tham gia vào các cuộc vận động phù hợp với đặc thù của tôn giáo mình như tham gia vào công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo trật tự trị an. Ngoài ra, cần phát huy vai trò của người tiêu biểu trong đồng bào có đạo, mời đại diện các tôn giáo tham gia giám sát việc thực hiện công tác tôn giáo tại các địa phương, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Liên quan đến chuyên đề đổi mới cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc đổi mới tên gọi thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” với hai mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện cần quan tâm đến việc cụ thể hóa năm tiêu chí của cuộc vận động cho phù hợp với 19 tiêu chí của nông thôn mới cũng như nhu cầu thực tế của mỗi địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị các địa phương sớm tiến hành tổng kết khen thưởng 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để đến 18/11 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành khen thưởng và phát động cuộc vận động mới./.