Ngày 19/5, Hội thảo khoa học chủ đề "Bác Hồ với Thái Nguyên" đã được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên (20/5/1947 - 20/5/2012) trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hội thảo cũng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, luận giải, làm sáng tỏ thêm ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên, những chỉ thị và hoạt động của Người trong việc chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính như vị thế, vai trò của ATK Định Hóa và Thái Nguyên trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương tại ATK Định Hóa và Thái Nguyên, ý nghĩa lịch sử của những hoạt động đó đối với vận mệnh của cuộc kháng chiến, vận mệnh của dân tộc; công tác nghiên cứu, bảo quản, tôn tạo và phát huy các di tích Hồ Chí Minh, di tích cách mạng và kháng chiến ở Thái Nguyên; nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên làm theo lời Bác.

Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo, tham luận của các nhà khoa học xoay quanh chủ đề "Bác Hồ với Thái Nguyên" như Những quyết định quan trọng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ATK Định Hóa trong Thu Đông 1953 - Viện Lịch sử Quân sự; Bối cảnh và ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Viện Lịch sử Đảng; Sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng với quá trình hình thành căn cứ địa Việt Bắc và ATK Định Hóa - Viện Hồ Chí Minh; ATK - Dấu ấn của Hội đồng Chính phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1947-1954 - Bảo tàng Hồ Chí Minh...

Từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học đã tập trung phân tích và cung cấp nhiều thông tin tư liệu, làm phong phú và sáng rõ thêm về những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là những đóng góp quan trọng của Người đối với phong trào cách mạng thế giới.

Các tham luận đều khẳng định Bác Hồ và Trung ương Đảng đã sớm phát hiện vị trí quan trọng của Thái Nguyên trong tầm nhìn chiến lược của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của Người với Đảng bộ nhân dân các dân tộc Thái Nguyên.

Những giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Thái Nguyên mà nổi bật là tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhiệt tình cách mạng, trở thành cội nguồn sức mạnh của nhân dân Thái Nguyên là cơ sở, niềm tin để Bác Hồ và Trung ương lựa chọn, xây dựng Thái Nguyên trở thành ATK ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.

Các ý kiến cũng khẳng định Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc vai trò ATK của mình, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng nhân dân cả nước đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

Hội thảo được tổ chức nhằm ôn lại lịch sử, khơi dậy truyền thống yêu nước và cách mạng đối với đồng bào các dân tộc Thái Nguyên, tưởng nhớ đến Bác Hồ và góp phần thiết thực thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Cuộc vận đồng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh./.