Các ý kiến tại hội thảo khoa học “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh” ngày 20/4 một lần nữa khẳng định Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả của việc phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thảo góp phần nhìn nhận, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, sâu sắc và có sức thuyết phục hơn về ý nghĩa, tầm vóc, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và Đại thắng mùa Xuân 1975 nói riêng.

Hội thảo cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đồng thời phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa trọng đại của sự kiện lịch sử này.

Tất cả các ý kiến tham gia hội thảo đều thống nhất nhìn nhận là có được Đại thắng mùa Xuân năm 1975, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua những chặng đường đấu tranh đầy gian nan, thử thách, với những hy sinh, gian khổ, mất mát, đau thương to lớn.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân đã kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, bất khuất của con người Việt Nam; của giá trị văn hóa, của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Điểm nổi bật nhất về sự đoàn kết thống nhất của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 nói riêng là tình đoàn kết Bắc-Nam.

Đảng đã phát triển không ngừng nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân - một thế trận hiểm hóc liên hoàn, ngày càng hoàn chỉnh và vững chắc. Thế trận đó được xây dựng bằng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp chặt chẽ với nhau thành thế trận “lòng dân” đánh địch.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng đã kết hợp một cách đúng đắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tăng cường đoàn kết quốc tế, tạo sức mạnh tổng hợp lớn nhất để đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Bên cạnh xây dựng tình đoàn kết, sát cánh chiến đấu với hai nước bạn trên chiến trường Đông Dương, Đảng chủ trương mở rộng tình đoàn kết với các nước, các lực lượng cách mạng của thời đại, với nhân dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới./.

Lê Bá Lư (Vietnam+)