Ngày 7/5, trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khẳng định sẽ tham gia tích cực quá trình chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ 21 này.

Các nước thành viên và các đối tác xã hội của ILO đã thông qua thông điệp then chốt kêu gọi gắn kết mạnh mẽ hơn giữa ba trụ cột của phát triển bền vững là kinh tế, xã hội và môi trường; đồng thời, các nước cũng nêu bật tầm quan trọng của việc mở ra các cơ hội tạo nhiều việc làm hơn với chất lượng tốt hơn trong tiến trình chuyển sang nền kinh tế xanh.

Thông điệp của ILO về phát triển bền vững tại Rio+20 nhấn mạnh chín đề mục quan trọng. Một là tái cam kết của các chính phủ, trong đó các chính phủ cần tái khẳng định mục tiêu việc làm có chất lượng cho tất cả như là trọng tâm của phát triển bền vững. Hai là trụ cột xã hội mạnh của phát triển bền vững cần được xây dựng trên nguyên tắc tạo việc làm chất lượng cho tất cả. Ba là việc làm, kinh doanh bền vững và phát triển cơ sở hạ tầng và các kỹ năng.

Các nền kinh tế xanh cần cung cấp việc làm cần thiết, đặc biệt cho thanh niên, đồng thời khuyến khích các nước thực hiện các mục tiêu tăng cường thị phần của việc làm xanh trong thị trường lao động quốc gia. Bốn là tăng cường bảo vệ xã hội để các cộng đồng dân cư và các công ty có sức bật mạnh thích nghi với biến đổi khí hậu và đóng vai trò là nhân tố ổn định trong khủng hoảng kinh tế.

Năm là tăng cường các tiêu chuẩn, các quyền và các nguyên tắc cơ bản vì phát triển bền vững và quản trị tốt. Sáu là phát triển và thực hiện các chính sách chuyển đổi cơ cấu chuyển tiếp sang nền kinh tế xanh với vai trò tích cực của các đối tác xã hội.

Bảy là khuôn khổ thể chế và năng lực quốc gia, trong đó đối thoại xã hội và các nỗ lực tăng cường gắn kết chính sách giữa ba trụ cột của phát triển bền vững phải được coi trọng trong bất cứ khuôn khổ thể chế quốc gia nào.

Tám là các mục tiêu phát triển xã hội cần bao gồm việc làm xanh, việc làm có chất lượng và phổ quát xã hội thông qua các chính sách xanh hóa nền kinh tế. Chín là xây dựng năng lực trong đó cần tập trung tăng cường năng lực và nguồn tri thức của các nước thành viên về các xu thế của thị trường lao động và phát triển.

Liên hợp quốc sẽ tổ chức hội nghị Rio+20 ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil từ ngày 20-22/6 với hơn 120 lãnh đạo các Nhà nước và chính phủ cam kết tham dự, cùng các cơ quan của Liên hợp quốc, công đoàn, các tổ chức của giới chủ và người lao động và các tổ chức xã hội dân sự.

Hội nghị tập trung vào hai chủ đề chính là khuôn khổ thể chế để phát triển bền vững và nền kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững và xóa đói nghèo./.