GENEVA, THỤY SỸ – Media OutReach –Ngày  17 tháng 6 năm 2019 – BMI International Europe Limited với tư cách là Điều phối viên toàn cầu duy nhất của hãng vận chuyển và giao dịch tích hợp Integral Shipping và Trading SA (nhà phát hành trái phiếu) -nhà phát hành trái phiếu bằng đồng Euro đã mở quy trình dựng sổ cho trái phiếu có lãi suất cố định được Integral Oil SA (nhà bảo lãnh) bảo đảm với thời hạn ba (3) năm. Quá trình sẽ kéo dài cho đến 17:00 giờ GMT ngày 21 tháng 6 năm 2019.

Theo Quy định S đề xuất trái phiếu của nhà phát hành dự kiến được thiết lập vào ngày 28 tháng 6 năm 2019, lãi suất sẽ được xác định khi dựng sổ, áp dụng các điều kiện FCA / ICMA ổn định.

Nhà phát hành trái phiếu và nhà bảo lãnh tạo thành một nhóm các công ty có trụ sở tại Geneva liên quan đến hoạt động logistics và kinh doanh các sản phẩm hóa dầu và các mặt hàng khác có xuất xứ từ khu vực biển Caspi.

Không có bản cáo bạch nào đã hoặc sẽ được phê duyệt và/hoặc xuất bản theo Chỉ thị 2003/71 / EC của Nghị viện châu Âu (EC) và của Hội đồng ngày 4 tháng 11 năm 2003 về bản cáo bạch được công bố khi chứng khoán được cung cấp cho công chúng hoặc được thừa nhận giao dịch và Chỉ thị 2001/34 / EC đã được sửa đổi (“Chỉ thị Triển vọng”). Cả thông báo này hay bất kỳ thông báo nào khác được kết nối sau đó không được phân phối, chuyển giao hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác trong Khu vực kinh tế châu Âu, và được lưu lại theo thỏa thuận cụ thể với BMI International Europe Limited. BMI International Europe Limited đã đại diện và đồng ý rằng họ sẽ cung cấp trái phiếu trong Khu vực kinh tế châu Âu chỉ tuân thủ các quy định của Chỉ thị và tất cả các luật và quy định khác trong Khu vực kinh tế châu Âu áp dụng cho chào và bán trái phiếu trong khu vực kinh tế châu Âu.

Giang Tran